• ساعت : ۱۰:۴۱:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ 
  • کد خبر : ۴۰۸۹
مهارت های فرزند پروری (1)
هوشمندانه و مؤثر
تمام پدرها و مادرها مایلند فرزندانی موفق، توانمند و درعین حال خوش رفتار داشته باشند. اما در تربيت فرزندان هیچ پاسخ از پیش تعیین شده ای برای سئوالات والدين درمورد مشکلی که با فرزندان خود دارند، وجود ندارد. باید هم خود بیاموزیم و هم به دیگران یاد بدهیم که هر کودک وهرخانواده موقعیت و ویژگی خود را دارد و برای هر مشکل نیز به راه حل مناسب خود نیازمند است.

والدين باید سعی كنند مهارت های کارآمدتری به دست آورند تا برای کنار آمدن با موضوع های روزمرۀ زندگی و پرورش فرزندان خود انعطاف و قدرت بیشتری داشته باشند. مهارت هاي فرزند پروري درواقع اصول مدیریت رفتار کودکان برای والدین است. اين مهارت ها به استحكام و ثبات خانواده، ارتباط مناسب اعضاي آن و رشد و تكامل سالم فرزندان مي انجامد.

اصل اول: ارتباط خوبی با فرزندمان برقرار سازیم و آن را حفظ نمایيم.

در فرزند پروري هوشمندانه و مؤثر نياز است كه ارتباط مناسبي با فرزندان خود برقرار كنيم و آن را حفظ نمایيم. بدین منظور لازم است وقت مناسب و كافي براي صحبت با آنها در نظر بگيریم لازم است ضمن ایجاد شرایط مناسب از فرزندمان بخواهيم پرسش هایش را با ما مطرح كند و راجع به دیدگاه ها، اهداف، علائق و آرزوهاي خود صحبت كند. براي شروع گفتگو مي توانيم نظر او را راجع به موضوعات ساده جویا شویم. براي تشویق نوجوان به مطرح كردن تجربه هاي روزمره و همچنين آنچه در ذهن دارد، لازم است به احساسات او احترام بگذاریم و سعي كنيم از زاویه دید او به موضوعات نگاه كنيم.

در گفتگو با نوجوان براي ارتباط بهتر، لازم است مهارت گوش كردن فعال را بياموزیم. زماني كه نسبت به آنچه فرزندمان مي خواهد بگوید علاقه نشان مي دهيم او هم سر صحبت را باز مي كند و حرف هایش را راحت تر به ما مي گوید. همچنين براي حفظ ارتباط خوب با نوجوان باید سعي كنيم همواره نكات مثبت را در او جستجو كرده و رویكرد تشویقي داشته باشيم.

اصل دوم: در زندگی و فعاليت هاى فرزندمان شركت داشته باشيم.

روزانه دست كم چند دقيقه از وقت خود را به فعاليتي كه فرزندمان خواسته یا براي او مهم است اختصاص دهيم. داشتن برنامه هاي مشترک خانوادگي بيرون از خانه به ویژه در تعطيلي آخر هفته براي همه اعضاي خانواده مفيد است. همچنين به والدین توصيه مي شود با مدرسه فرزندانشان ارتباط مناسبي داشته باشند و اگر نوجوان در فعاليت فوق برنامه اي مانند مسابقه ورزشي یا فعاليت هنري شركت دارد در آن حضور پيدا كنند. هر گونه موفقيت درسي و غير درسي نوجوان بایستي از سوي والدین مورد تشویق و توجه قرار گيرد.

وقتي والدین در وجوه مختلف زندگي نوجوان حضور داشته باشند زمان هاي پر استرس او را شناسایي و مراقبت خواهند كرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0