• ساعت : ۱۳:۲۳:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 
  • کد خبر : ۴۱۱۸
مهارت های فرزند پروری هوشمندانه و مؤثر
(قسمت دوم)
خانواده مهمترین محيط براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است. نقش والدین و مهارت آنان درفرزندپروري نيز در این مورد نقشي بي بدیل است. اصول و مهارت هایي كه در این گفتار به عنوان "مهارت هاى فرزند پروري هوشمندانه و مؤثر" معرفي مي كنيم؛ مهارت هایي است كه صرف نظر از جنبه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، بطور عام به استحكام و ثبات خانواده، ارتباط مناسب اعضاي آن و رشد و تكامل سالم فرزندان مي انجامد.در مقاله قبل دو اصل اول توضيح داده شده، و در اين مقاله چهار اصل ديگر ارائه مي گردد.

اصل سوم: قانون های روشن و صریح بگذاریم و عواقب عدم رعایت قانون را تعيين كنيم.

وضع قوانين روشن و بيان انتظارات از فرزندان، یكي از عوامل مهم برخورداري از خانواده اي سالم و به دور از مصرف مواد و بزهكاري است. لازم است كه قوانين و انتظارات خود را پيشاپيش با فرزندان در ميان بگذاریم، قوانين به صورت واضح و روشن تعریف شوند و در مورد ضرورت و فایده اجراي آنها با فرزند خود صحبت كنيم. همچنين ضروري است رعایت قانون را مورد تشویق قرار داده و عواقب قانون شكني را مشخص نمایيم. لازم است والدین درمورد اینكه به چه دليل مصرف سيگار، الكل و مواد ممنوع است با فرزند خود صحبت كنند. ایجاد و حفظ رابطه خوب با فرزندان كه در اصل اول به آن اشاره شد مي تواند منجر به كاهش مقاومت فرزندان در پذیرش قوانين گردد.

اصل چهارم:بر فرزندانمان نظارت داشته باشيم.

یكي از وظایف مؤثر والدین نظارت و به عبارت دیگر زیر نظر داشتن فعاليت فرزندان است. نظارت بر فعاليت هاي فرزندان عامل مهمي است كه مي تواند از مصرف مواد و الكل در نوجوانان پيشگيري كند. والدین باید هميشه آگاه باشند كه فرزند نوجوان آنها كجا و مشغول چه كاري است.

اصل پنجم: انتخاب دوستان خوب و چگونگی تعامل مناسب با آنان را به فرزندان خود آموزش دهيم.

آموزش به فرزندان در خصوص نحوه انتخاب دوستان و چگونگي برخورد با آنها مهم است. همچنين لازم است كه والدین با دوستان فرزندان خود آشنا باشند و مقاومت در برابر فشار جمع هم سالان را به آنها آموزش دهند.

اصل ششم: الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشيم.

فرزندان به رفتار والدین و بزرگسالان با دقت توجه كرده و آن را تكرار مي كنند. وظيفه والدین است كه با انتخاب سبک زندگي مناسب سرمشق هاي خوبي براي فرزندان خود باشند. مصرف سيگار، مواد و یا الكل براي لذت فردي و یا جمعي مي تواند الگوي نامناسبي را به نوجوان ارائه دهد. پس با عدم مصرف این مواد و داشتن سبک زندگي سالم الگوي مناسبي را در اختيار فرزندان قرار دهيم. همچنين در نظر داشته باشيم كه براي سيگار، الكل و سایر مواد فوایدي بيان نكنيم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0