• ساعت : ۱۰:۴۵:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ 
  • کد خبر : ۴۱۶۱
اصول ارتباط سالم با نوجوان
گوش كردن فعال
ارتباط سالم چيست؟ ارتباط ارسال پيام و دریافت آن توسط فرستنده و گيرنده است. در ارتباط سالم پيام ارسال شده به درستي و تمامي دریافت و ادراک مي شود. براي داشتن ارتباط سالم لازم است هم گوینده خوب و هم شنونده توانمندى باشيم و در ضمن بتوانيم موانع ارتباط را كنترل كنيم. در این بخش ما مهارت هاي ضرورى براى خوب شنيدن و خوب بيان كردن را مرور خواهيم كرد.

درست گوش كنيم

احتمالا تفاوت ميان شنيدن و گوش كردن را مي دانيد. شنيدن یک رفتار فيزیولوژیكي غير ارادي است كه در پاسخ به محرک انجام مي شود. اما گوش كردن همراه با توجه است؛ مانند زماني كه شما اخبار گوش مي كنيد و همه توجه تان را متوجه شنيدن كلمات مي كنيد. براي داشتن یک رابطه سالم و موثر حتي گوش كردن كافي نيست، ما از شما مي خواهيم كه فعالانه گوش دهيد. گوش كردن فعال یعني شما به آنچه مي شنوید توجه نشان مي دهيد. به عبارت دیگر هم گوش مي كنيد و هم به طرف مقابل خود نشان مي دهيد كه به او گوش مي كنيد. گوش كردن فعال یعني، گوش كردن به صورتي كه حقيقت حرف هاي نوجوان را بشنوید و نوجوان بداند و ببيند كه شما علاقه مند به گفتگو با او هستيد.

توجه داشته باشيم كه فعالانه گوش كردن به سخنان نوجوان و گفتگو با آنها درباره دیدگاه و تجربه هاي خود، باعث رشد عزت نفس و ارزش هاي مثبت در او خواهد شد. اگر در این كار استمرار داشته باشيد و نشان دهيد كه واقعا به این كار اهميت مي دهيد، آنها هم به تلاش هایتان پاسخ خواهند داد و با شما ارتباط برقرار مي كنند. براي برقراري رابطه سالم با فرزندان خود به نكات زیر توجه كنيد:

1. با آرامش صحبت كنيد

2. با آنها چه در منزل و چه خارج از منزل وقت صرف كنيد.

3.  وقت مناسبي را براي حرف زدن با نوجوان اختصاص دهيد.

4.  نه زیاده از حد سرسخت و نه بيش از اندازه احساساتي باشيد.

5.  وقتي كه نوجوان دوست دارد با شما حرف بزند، سعي كنيد در دسترس باشيد.

6.  فرزند نوجوان خود، علایق، فعاليت ها، دوستان و والدین دوستانش را بشناسيد.

7.  براي مقاومت وگفتگوي محكم و صریح در باره موضوع مصرف مواد آمادگي داشته باشيد. یادتان باشد در این مواقع نباید سست برخورد كنيد.

نوجوانان باید بدانند كه والدینشان به حرف هاي آنان گوش خواهند داد و اگر مشكلي پيش آید زود از كوره در نخواهند رفت. اگر آنها فكر كنند كه شما با خشم به حرف هاي آنان واكنش نشان خواهيد داد، به احتمال بسيار كم لب به سخن خواهند گشود و از شما كمک یا نصيحت خواهند خواست.

براي خوب گوش كردن از نكات زیر پيروي كنيد:

1. حرف فرزند خود را قطع نكنيد و به افراد دیگر نيز اجازه این كار را ندهيد.

2. وقتي فرزندان شما صحبت مي كنند به آنها نگاه كنيد. تماس چشمي را حفظ كنيد و با بازتاب هاي مناسب به آنها نشان دهيد كه به حرف هایشان گوش مي دهيد. بازتاب شما به گفته هاي نوجوان مي تواند فيزیكي (مانند، سر تكان دادن، بالا و پایين آوردن سر، یا لمس دست نوجوان) یا زباني (جدي؟ چه بد و...) باشد.

3.  اگر متوجه منظورشان نشدید، از آنها بخواهيد كه توضيح دهند. نظرشان را مجددا بيان كنيد تا مطمئن شوید كه درست فهميده اید. اظهاراتي داشته باشيد كه نشان دهد سخنان گفته شده را فهميده اید.

4. سعي كنيد احساسات نهفته در پشت گفتار نوجوان را بشنوید و به آنها پاسخ دهيد. حتي اگر درباره احساسات فرزندان خود حدس مي زنيد، احساساتشان را از خودشان هم بپرسيد.

5.  به جاي پيام هاي تو  (پيام هایي كه تو را مخاطب قرار مي دهند؛ سرزنش كننده و تحقير آميز هستند. مانند، تو مرا با این كار عصباني مي كني)، از پيام هایي استفاده كنيد كه با من شروع مي شود (من ناراحت مي شوم وقتي تو...)

6.  اگر زمان مناسبي نيست، از نوجوان خود بخواهيد كه گفتگو را متوقف كنيد؛ سپس در اولين زمان مناسب صحبت و گفتگوي خود را دنبال كنيد. مدت زماني را كه براي صحبت درباره مسایل مهم فرزندتان لازم است، فراهم نمایيد.

7. قضاوت نكنيد و وقتي فرزند شما مطلب منفي یا عصباني كننده اي مي گوید احساس خود را به او بگویيد. براي مثال "خيلي متاسفم كه اوضاع به نفع دوستانت نيست" درصورتي كه واقعا احساسي داشته باشيد آن را به زبان بياورید در غير این صورت هرگز تظاهر نكنيد.

8.  برخي نوجوانان بيشتر از سایرین آمادگي حرف زدن دارند، این تمایل آنان را پذیرا باشيد.

9.  یادتان باشد مجبور نيستيد كه خودتان همه چيز را درست كنيد. وقتي نوجوانان درگير حل مشكلات خود هستند، استقلال را یاد مي گيرند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0